Tietosuojaseloste

Tämä on Markkinointi Balanssin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 16.3.2022. Viimeisin muutos 16.3.2022.

 1. Rekisterinpitäjä
  Markkinointi Balanssi
  3272391-6
 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Nimi: Samuli Reinikainen
  Yhteystiedot: samuli@markkinointibalanssi.fi, 040 1525 053
 1. Rekisterin nimi
  Markkinointi Balanssin asiakas- ja markkinointirekisteri
 1. Rekisterin käyttötarkoitus Kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakas- ja kumppanisuhteiden rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen, viestintään, sekä tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
  • yhteystiedot, kuten henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite
  • yritystä ja organisaatiota koskevat tiedot
  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Seuraamme verkkosivuston käyttäjädataa evästeillä, jotka tallentavat rekisteriin IP-osoitteiden perusteella tietoja sivuston käytöstä, kuten sivustolla vietetty aika, katsellut sivut.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).